logo
နည်းပညာ၊ထုတ်လုပ်မှု အမျိုးစားအတွက် အသားတင်လစာ။
400K
500K
600K
700K
800K
900K
1.0M
 
10% 240K MMK
90% 1.1M MMK
လစာများသည် ရာထူးအလိုက်ကွဲပြားနိုင်သည်၊ ဖော်ပြထားသည့်ပမာဏမှာ ရည်ညွန်းများဖြစ်သည်။

သင့် ရာထူးကိုနှိပ်ပြီး စစ်တမ်းတွင်သင့်လစာကိုလဲစစ်ပါ.

နည်းပညာဌာနမှူး

477,704 - 1,110,817 MMK

နည်းပညာ၀န်ထမ်း

233,696 - 616,696 MMK

ပထ၀ီအချက်အလက်စနစ်အင်ဂျင်နီယာ

ပရောဂျက်မန်နေဂျာ

လုပ်ဆောင်မှုအင်ဂျင်နီယာ

317,037 - 840,361 MMK