logo
ချည်ထည်၊သားရေ၊ ဆက်စပ်ပစ္စည်း အမျိုးစားအတွက် အသားတင်လစာ။
300K
400K
 
10% 190K MMK
90% 468K MMK
လစာများသည် ရာထူးအလိုက်ကွဲပြားနိုင်သည်၊ ဖော်ပြထားသည့်ပမာဏမှာ ရည်ညွန်းများဖြစ်သည်။

သင့် ရာထူးကိုနှိပ်ပြီး စစ်တမ်းတွင်သင့်လစာကိုလဲစစ်ပါ.

စက်ချုပ်

146,362 - 418,316 MMK

စက်ချုုပ်ဆရာ

202,766 - 361,244 MMK

စက်မောင်း

125,211 - 547,746 MMK

ဖက်ရှင်ဒီဇိုင်နာ၊ ပက်တမ်ဖြတ်

238,610 - 481,609 MMK

ဖိနပ်ချုပ်

185,217 - 340,467 MMK

အထည်ဖြတ်

176,947 - 351,617 MMK