logo
ဘာသာပြန်၊စကားပြန် အမျိုးစားအတွက် အသားတင်လစာ။
400K
600K
800K
1.0M
 
10% 315K MMK
90% 1.2M MMK
လစာများသည် ရာထူးအလိုက်ကွဲပြားနိုင်သည်၊ ဖော်ပြထားသည့်ပမာဏမှာ ရည်ညွန်းများဖြစ်သည်။

သင့် ရာထူးကိုနှိပ်ပြီး စစ်တမ်းတွင်သင့်လစာကိုလဲစစ်ပါ.

စကားပြန်

308,742 - 1,181,443 MMK

စာစစ်

196,497 - 581,670 MMK

ပရောဂျက်မန်နေဂျာ

ဘာသာပြန်

273,893 - 1,245,307 MMK